Skip to content

วีซ่าคู่หมั้น/คู่สมรส

คืออะไร?

วีซ่าที่มีจุดประสงค์เพื่อการหมั้นหรือแต่งงาน/สมรส และสามารถย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนั้นของคู่หมั้น/คู่สมรสได้ โดยทางคู่หมั้น/คู่สมรส นั้นๆ จะเป็นผู้รับรองอีกฝ่าย ซึ่งทางสถานทูตแต่ละประเทศ ปกติแล้วจะมีการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ของทั้งผู้สมัคร และคู่หมั้น/คู่สมรส ทั้งเรื่องการงาน การเงิน หลักฐานต่างๆที่ต้องใช้อย่างชัดเจน  รวมถึงการตรวจสุขภาพ  มีใบรับรองประวัติอาชญากรรม (Police clearance certificate)

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าจะแตกต่างกับวีซ่าอื่นๆ ทั่วไปจะใช้เวลาขั้นต่ำ 6 เดือน ขึ้นไป ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ และพื้นฐานประวัติข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนี้ สามารถอยู่อาศัยที่ประเทศนั้นๆ ได้ตามกฎเงื่อนไขของวีซ่านั้นๆ  และอาจหมายความรวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองในประเทศ หากท่านกำลังวางแผนในอนาคตอันใกล้ ที่จะทำวีซ่าประเภทนี้ ทางทีมงานทำวีซ่าแนะนำให้ติดต่อสอบถามแต่เนิ่นๆ เพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ดีทั้งเรื่องเอกสาร การงาน การเงิน และหลักฐานอื่นที่ต้องใช้

Copyright © 2019 Tumvisa.com. All Rights Reserved.