https://www.tumvisa.com/ Skip to content

วีซ่าเยี่ยมเยียน

คืออะไร?

วีซ่าที่มีจุดประสงค์การไปเยี่ยมเยียนบุคคลที่รู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นๆ ซึ่งหลักๆ จะเป็นคนที่ความสัมพันธ์กันทางครอบครัว ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ผู้สมัครขอจะไม่นาน  เฉลี่ย 5 วัน 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน เป็นต้น การขอวีซ่าประเภทนี้ จำต้องมีเอกสารเชิญจากบุคคลนั้นๆ ซึ่งอาจมีกฎข้อบังคับแตกต่างกันไป แต่ภาพรวมผู้สมัครควรเตรียมเอกสาร หลักฐานการเงิน การงาน ให้กับทางสถานทูตได้ เอกสารผู้สมัครถือเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าของทุกๆสถานทูต

นอกจากนี้การเตรียมเอกสารส่วนอื่นๆ เช่น ใบสมัคร เอกสารประกอบการเดินทางต่างๆ ก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องขอวีซ่า หากท่านคือคนหนึ่งที่กำลังจะต้องเดินทางไปประเทศที่ต้องขอวีซ่า แต่ไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นคำร้อง  ต้องการประหยัดเวลาและความสะดวก ทางทีมงานทำวีซ่าพร้อมที่จะให้บริการการดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

Copyright © 2019 Tumvisa.com. All Rights Reserved.