ประเทศอังกฤษ

ขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

รูปแบบการขอวีซ่า

บริการยื่นแทน

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

3,500฿ – 4,500฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

4,500 – 5,000฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต