เอกสารทำวีซ่าประเทศแคนาดา

เอกสารทำวีซ่าประเทศแคนาดา
การขอวีซ่าแคนาดาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีมงาน Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการท่องเที่ยวของท่าน

ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่า โดยท่านไม่ต้องกังวลว่าวีซ่าจะไม่ผ่านเพียงเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่าให้เราช่วยพิจารณา เรายินดีให้คำปรึกษาเอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

(Tumvisa บริการจัดการให้)

1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า

(Tumvisa บริการจัดการให้)
และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

2. หนังสือเดินทาง

และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
(เฉพาะผู้มีคนเชิญ)

3. จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา

(เฉพาะผู้มีคนเชิญ)
- ใบรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตําแหน่ง อายุงาน เงินเดือน - ข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน - ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร การจดทะเบียนการค้าพร้อมสําเนา - จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. หลักฐานการทํางาน

– ใบรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตําแหน่ง อายุงาน เงินเดือน
– ข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
– ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร การจดทะเบียนการค้าพร้อมสําเนา
– จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงิน

5. หลักฐานการเงิน

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางลําพังหรือผู้อื่น จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สําเนาสูติบัตร
2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากบิดามารดา
3. สําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
4. หนังสือรับรองการทํางานของบิดาหรือมารดาที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ของบิดาหรือมารดา ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

* ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สําเนาสูติบัตร
2. หนังสืออนุญาตให้เดินทางจากจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าแคนาดาทั้งขอวีซ่านักเรียนแคนาดา-วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าอื่นๆ ทุกประเภท สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่ 083-057-2872 / 092-269-5287 /  098-289-7273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อน