ประเทศนิวซีแลนด์

ขอวีซ่านิวซีแลนด์ เช็คราคาทำวีซ่านิวซีแลนด์

รูปแบบการขอวีซ่า

บริการยื่นแทน

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

3,800฿ – 4,500฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

5,500฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต