ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Sh)

ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ เช็คราคาทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

รูปแบบการขอวีซ่า

Biometrics ยื่นด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

3,800฿ – 4,500฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

3,500฿ – 4,000฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต