ประเทศเนปาล

ขอวีซ่าเนปาล เช็คราคาทำวีซ่าเนปาล

รูปแบบการขอวีซ่า

Biometrics ยื่นด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

1,500฿ – 2,000฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

1,500฿ – 2,000฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต