ประเทศอิสราเอล

ขอวีซ่าอิสราเอล เช็คราคาทำวีซ่าอิสราเอล

รูปแบบการขอวีซ่า

บริการยื่นแทน

เอกสารที่ต้องใช้

ประกันการเดินทาง

ราคาวีซ่าท่องเที่ยว (โดยประมาณ)

ค่าบริการ

3,000฿ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

1,000฿

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศจากสถานฑูต