เอกสารทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
การขอวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีมงาน Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการท่องเที่ยวของท่าน

ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่า โดยท่านไม่ต้องกังวลว่าวีซ่าจะไม่ผ่านเพียงเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า ให้เราช่วยพิจารณา เรายินดีให้คำปรึกษา เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

1. พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)
เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)

2. สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)
(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)

3. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)
กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

4. ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า
(หากไม่มีไม่เป็นไร)

5. หนังสือรับรองการเงิน Bank Letter

(หากไม่มีไม่เป็นไร)
กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใช้ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล

6. ใบเปลี่ยนชื่อ

กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใช้ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท กรณี เป็น ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

7. เอกสารรับรอง

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน
กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
กรณี เป็น ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ
กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

8. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าเที่ยวไม่ว่าจะนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าSchengen) หรือประเภทวีซ่านักเรียน-ท่องเที่ยว ทุกประเภท และบริการช่วยเหลืออื่นๆ สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่  083-057-2872 / 092-269-5287 /  098-289-7273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อนได้