Lotto Green Card คืออะไร? อยู่อเมริกาได้ถูกกฎหมาย?

Lotto Green Card หรือ Green Card Lottery คือโครงการ U.S … อ่านเพิ่มเติม Lotto Green Card คืออะไร? อยู่อเมริกาได้ถูกกฎหมาย?