เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน

เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน
การขอวีซ่าจีนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทีมงาน Tumvisa.com ยินดีให้ความช่วยเหลือการท่องเที่ยวของท่าน

ทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่า โดยท่านไม่ต้องกังวลว่าวีซ่าจะไม่ผ่านเพียงเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่า ให้เราช่วยพิจารณา เรายินดีให้คำปรึกษา เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

1. พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)
2. ตั๋วเครื่องบิน

2. ตั๋วเครื่องบิน

3. ที่พัก-โรงแรม

3. ที่พัก-โรงแรม

(วีซ่าธุรกิจ)

4. หนังสือเชิญจากบริษัทและตราประทับ

(วีซ่าธุรกิจ)
ระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

5. หนังสือรับรองการทำงาน

ระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
รูปสี พื้นหลังขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา จำนวน 1 ใบ

6. รูปถ่าย

รูปสี พื้นหลังขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา จำนวน 1 ใบ

เสื้อสุภาพ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่แว่น และเครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ห้ามใส่เครื่องแบบ เช่น เครื่องแบบทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เป็นต้น

กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อแม่
– สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
– สําเนาบัตรประชาชน
– สําเนาทะเบียนบ้าน
– ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่
– หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

Tumvisa.com ยินดีให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่าจีนทั้งขอวีซ่านักเรียนจีน-วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าอื่นๆ ทุกประเภท สามารถโทรติดต่อปรึกษาทีมงานได้ที่ 083-057-2872 / 092-269-5287 /  098-289-7273 หรือแอดไลน์ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @tumvisa การแอดไลน์ทำให้สามารถส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ เพื่อช่วยพิจารณาการยื่นขอวีซ่าความเป็นไปได้เบื้องต้นก่อน