เคล็ด(ไม่)ลับ ขอวีซ่านักเรียนให้ผ่านฉลุย

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • การขอขอวีซ่านักเรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้าอายุน้อยกว่านี้ต้องมีหนังสือคำยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารวีซ่านักเรียนเบื้องต้น

  • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
  • จดหมายยินยอมของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารของตนเอง)
  • จดหมายรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้สนับสนุนทางการเงิน

การสัมภาษณ์วีซ่านักเรียน

  • หากได้รับสายจากสถานฑูต ขั้นตอนแรกเลย ห้ามตื่นเต้นทำตัวตามสบาย และพร้อมตอบคำถามให้ชัดเจน ที่สำคัญห้ามโกหก ควรอธิบายวัตถุประสงค์ของการไปเรียนต่อและอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันที่เราไปศึกษาต่ออย่างละเอียดชัดเจน

วีซ่านักเรียน

เคล็ดลับการขอวีซ่า