วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าเชงเก้น เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศในแถบยุโรป ที่มีข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าใครถือ วีซ่าเช็งเก้น มาละก็ ต้องอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศนั้นๆ ถือเป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักเดินทาง ที่ต้องมีการเดินทางแบบต่อเนื่อง เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปขอวีซ่าเข้าออกทีละประเทศ

วีซ่าเช็งเก้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว (Single) หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ (Multiple) แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่อยู่ทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก้น (Schengen)

การทำวีซ่าเชงเก้น ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียงวีซ่าเชงเก้น ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen โดยยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก วีซ่าเชงเก้น ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

วีซ่าเชงเก้น ใช้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในยุโรป 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์

เรียกได้ว่า มีเพียงวีซ่าเชงเก้น ก็สามาถเดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มยุโรปได้สบายๆ ไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศ สะดวกสบายสุดๆ สำหรับนักเดินทาง ที่ต้องเดินทางทีละหลายๆประเทศแบบต่อเนื่อง

ใครมีข้อสงสัย หรืออยากให้ Tumvisa ช่วยดูแลเรื่องทำวีซ่า เอกสารวีซ่าเชงเก้น ให้ ติดต่อมาได้เสมอนะคะ